Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 31.01.2017

HOTARARE AGENDA CULTURALA 2017

HOTARARE APROBARE NUMAR ASISTENTI 2017

HOTARARE APROBARE RAPORT ACTIVITATE ASISTENTI SEM2 DIN 2016

HOTARARE APROBARE REGULAMENT CANTINA SOCIALA

HOTARARE CONSTITUIRE GRUP LOCAL DE LUCRU 2017

HOTARARE COTIZATIE ADI 2017

HOTARARE DIAGNOZA COMUNITATE 2017

HOTARARE ORGANIGRAMA, STAT DE FUNCTII SI REGULAMENT

HOTARARE PLAN ANUAL ACTIUNE 2017

HOTARARE PLAN LOCAL ACTIUNE 416 PENTRU 2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 24.02.2017

 HCL SEDINTA ORDINARA 24.02.2017

 Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 16.03.2017

HCL SEDINTA DIN DATA DE 16.03.2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 12.05.2017

HCL SEDINTA EXTRAORDINARA 12.05.2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 30.06.2017

HCL SEDINTA ORDINARA 30.06.2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 31.07.2017

HCL SEDINTA ORDINARA 31.07.2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 31.08.2017

HCL SEDINTA ORDINARA 31.08.2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 29.09.2017

HCL SEDINTA ORDINARA 29.09.2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 28.11.2017

 HCL SEDINTA ORDINARA  28.11.2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 15.12.2017

HCL SEDINTA DIN DATA DE 15.12.2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 28.12.2017

HCL SEDINTA ORDINARA 28.12.2017

Hotarari ale Consilului Local adoptate in 2014

  Hotarari ale Consiliului Local adoptate in 2013

HOTARARE NR.1. privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 675504,33 lei;

HOTARARE NR.2. privind aprobarea modificarii impozitelor si taxelor locale valabile in anul 2013;

HOTARARE NR. 3. privind aprobarea  platii  cotizatiei  anuale  datorata  de  comuna Tintareni  la A.C.O.R.;

HOTARARE NR.4. privind dispunerea insusirii Acordului de cooperare  privind organizarea  si exercitarea activitatii de audit;

HOTARARE NR.5. privind dispunerea aprobarii proceselor verbale  ale  sedintelor  Consiliului Local  al comunei Tintareni;

HOTARARE NR.6. privind dispunerea aprobarii executiei obiectivului «Sistem de supraveghere video» ;

HOTARARE NR.7. privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Tintareni;

HOTARARE NR.8. privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca;

HOTARARE NR.9. privind aprobarea scutirii de impozite si taxe locale pentru persoanele veterane de razboi;

HOTARARE NR.10. privind aprobarea stabilirii de masuri pentru deszapezirea strazilor din comuna Tintareni;

HOTARARE NR.11. privind aprobarea procedurilor elaborate la nivelul U.A.T Tintareni.

Hotararea nr.12/28.02.2013/ Se aproba procedurile elaborate la nivelul UAT Tintareni conform Ordinului nr.946/2005.

Hotararea nr.13/28.02.2013/Se insuseste raportul viceprimarului comunei Tintareni pe semestrul II/2012.

Hotararea nr.14/28.02.2013 /Se insuseste  Raportul privind starea economico-sociala si de mediu a comunei.

Hotararea nr.15/28.02.2013/Se aproba stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care contravenientii vor presta munca.

Hotararea nr.16/28.02.2013/Se aproba metodologia de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate.

Hotararea nr.17/28.02.2013/Se aproba actualizarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare pentru SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA.

Hotararea nr.18/28.02.2013/ Se aproba beneficiarii serviciului Cantinei Sociale.

Hotararea nr.19/28.02.2013/Se aproba reteaua scolara pentru anul 2013-2014.

Hotararea nr.20/28.02.2013/Se aproba actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Tintareni.

Hotararea nr.21/28.02.2013/Se aproba reactualizarea componentei structurii comunitare consultative de solutionare .

Hotararea nr.22/28.02.2013Se aproba executia bugetului comunei Tintareni pe trimestrul IV/2012.

Hotararea nr.23/28.02.2013Se aproba planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2013 al aparatului de specialitate al primarului.

Hotararea nr.24/28.02.2013Se aproba achizitia serviciilor de consultanta juridica ,asistenta si reprezentare juridica .

Hotararea nr.25/28.02.2013Se aproba numarul de asistenti personali al persoanelor cu handicap grav si numarul de indemnizatii.

Hotararea nr.26/28.02.2013 Se aproba raportul privind activitatea Centrului de consiliere si sprijin pentru copii si parinti.

Hotararea nr.27/28.02.2013 Se aproba procesele –verbale de sedinta ale consilierilor locali.

Hotararea nr.28/28.02.2013 Se aproba redeventa aferenta spatiilor concesionate cabinetelor medicale individuale.

Hotararea nr.29/28.02.2013 Se aproba manifestarile culturale care se vor desfasura in comuna Tintareni.

Hotararea nr.30/28.02.2013Se aproba Planul de paza al comunei Tintareni pentru anul 2013.

Hotararea nr.31/28.02.2013 Se aproba documentul  de Pozitie avand ca obiectiv implementarea proiectului de interes comun.

Hotararea nr.32/29.03.2013Se aproba Programul de achizitii publice pe anul 2013.

Hotararea nr.33/ Se aproba graficul de sedinta al consiliului local pentru trim.II/2013.

Hotararea nr.34/28.02.2013 Se aproba plata cotizatiei pe anul 2010,2011,2012,2013 catre ADI   Oltenia.

Hotararea nr.35/28.02.2013 Se aproba alegerea presedintelui de sedinta.

Hotararea nr.36/28.02.2013 Se aproba revocarea HCL Nr 81/31.01.2013 privind aprobarea Nomenclatorului stradal.

Hotararea nr.37/28.02.2013/Se aproba imputernicirea domnului Talau Victor pentru a depune la APIA cererea pe anul 2013.

Hotararea nr.38/29.03.2013/Se aproba desemnarea reprezentantului Consiliului Local in CEAC.

Hotararea nr.39/29.03.2013Se aproba majorarea alocatiei de hrana pentru beneficiarii cantinei sociale pentru anul 2013.

Hotararea nr.40/29.03.2013Se aproba Planul de actiune cu obiective si lucrari de interes local pentru anul 2013.

Hotararea nr.41/29.03.2013Se aproba Planul de masuri cu privire la declararea perioadei de 01-30 aprilie 2013 luna curateniei.

Hotararea nr.42/29.03.2013 Se aproba indicatorii tehnico –economici ai obiectivului ,,Modernizare drumuri locale”

Hotararea nr.43/29.03.2013Se aproba inventarul domeniului public si privat al comunei Tintareni.

Hotararea nr.44/29.03.2013Se aproba inventarierea materiei impozabile a comunei Tintareni pentru anii 2014-2016.

Hotararea nr.45/29.03.2013Se aproba participarea comunei Tintareni la infiintarea Asociatiei GAL.

Hotararea nr.46/29.03.2013Se aproba acordarea ajutorului de inmormantare domnului Preda Mihai.

Hotararea nr.47/29.03.2013Se aproba procesul –verbal al sedintei Consiliului local din 28.02.2013.

Hotararea nr.48/29.03.2013Se aproba incetarea contractului de concesiune nr.350/17.01.2011.

Hotararea nr.49/29.03.2013Se aproba Regulamnetul privind aprobarea sporului pentru conditii vatamatoare in cuantum de 15%.

Hotararea nr.50/29.03.2013/ Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Tintareni pe anul 2013.

Hotararea nr.51/03.04.2013/Se aproba desfasurarea proiectului SPRE MANASTIRE – PE CARARILE COPILARIEI  la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar.

Hotararea nr. 52/ 30.04.2013 - Se aproba Registrul pentru inregistrarea ,evidenta si radierea vehiculelor la nivelul UAT;

Hotararea nr. 53/30.04.2013-  Se dispune aprobarea consumului de carburanti necesar pentru autoturism si motoscuter din dotare;

Hotararea nr. 54/ 30.04.2013- Se aproba actualizarea statutului comunei Tintareni;

Hotararea nr. 55/ 30.04.2013 - Se aproba Raportul de activitate al compartimentului de asistenta sociala ;

Hotararea nr. 56/ 30.04.2013 - Se aproba planul anual de actiune privind serviciile sociale acordate in cadrul compartimentului de asistenta sociala;

Hotararea nr. 57/ 30.04.2013 - Se aproba organigrama,statul de functii, nr . de personal si ROF de organizare si functionare ;

Hotararea nr 58/ 30.04.2013 - Se aproba indicatorii de performanta pentru evaluarea politiei locale;

Hotararea nr. 59/ 30.04.2013 - Se aproba procesele –verbale ale sedintelor consiliului local;

Hotararea nr. 60/ 30.04.2013- Se aproba organigrama si statele de functii pentru personalul  din cadrul unitatilor de invatamant;

Hotararea nr. 61/ 30.04.2013 - Se aproba modificarea HCL nr. 6/26.06.2012;

Hotararea nr.62/ 30.04.2013 - Se aproba stabilirea de masuri privind exploatarea  utilajelor proprietatea comunei ;

Hotararea nr. 63/30.04.2013 - Se aproba modificarea Regulamentului de organizare si functionare a SPCLEP Tintareni ;

Hotararea nr. 64/ 30.04.2013 - Se aproba Regulamentul privind  masurile metodologiei organizatorice,termenele si circuitul proiectelor

Hotararea nr. 65/ 30.04.2013 - Se aproba stabilirea si aprobarea obiectivelor si bunurilor din comuna Tintareni pentru politia locala;

Hotararea nr. 66/ 30.04.2013 - Se aproba organigrama ,statul de functii si Regulamentul de organizare si functionare a serviciului Asistenta sociala;

Hotararea nr. 67/22.05.2013 - Se aproba procesele –verbale ale sedintei anterioare;

Hotararea nr. 68/ 22.05.2013 - Se aproba ,,Implementare solutii de e-guvernare la nivelul judetului Gorj”

Hotararea nr. 69/22.05.2013 - Se aproba constituirea grupului de lucru local pentru imbunatatirea situatiei romilor;

Hotararea nr. 70/22.05.2013 - Se aproba rectificarea bugetului local  al comunei Tintareni pentru anul 2013;

Hotararea nr. 71/ 22.05.2013 - Se aproba executia bugetara pe trim. III /2013

Hotararea nr. 72/22.05.2013 - Se aproba planul pentru asigurarea resurselor umane material si financiar pentru anul 2012;

Hotararea nr. 73/ 22.05.2013 - Se aproba registrul local al spatiilor verzi;

Hotararea nr. 74/ 22.05.2013 - Se aproba ca bransamentul pana la contor inclusiv caminul sa apartina retelei publice;

Hotararea nr. 75/ 28.06.2013 - Se aproba procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 22.05.2013;

Hotararea nr. 76/ 28.06.2013 - Se aproba alegerea presedintelui de sedinta;

Hotararea nr. 77/ 28.06.2013 - Se aproba graficul de sedinte al consiliului local pentru trim. III /2013;

Hotararea nr. 78/ 28.06.2013 - Se aproba ajustarea pretului pentru serviciul  de alimentare cu apa aferent comunei Tintareni/2013;

Hotararea nr. 79/ 28.06.2013- Se aproba acordarea unui ajutor de inmormantare d-lui Margoi Alexandru.

Hotararea nr. 80/ 26.07.2013- Se aproba decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice;

Hotararea nr. 81/ 26.07.2013 - Se aproba procesul verbal al sedintei din data de 28.06.2013;

Hotararea nr. 82/ 26.07.2013 - Se aproba modificarea HCL nr. 31/28.02.2013;

Hotararea nr. 83/26.07.2013- Se aproba alocarea sumei de 3500 lei pentru buna desfasurare si organizare a schimbului de experienta;

Hotararea nr. 84 / 26.07.2013-Se aproba atribuirea denumirii unitatilor de invatamant, incepand cu anul 2013-2014;

Hotararea nr. 85 / 26.07.2013 - Se aproba demisia din functia de viceprimar a domnului Vasilescu Mihail Gabriel;

Hotararea nr. 86 / 26.07.2013- Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2013;

Hotararea nr. 87 / 26.07.2013- Se aproba alocarea sumei de 100.000 lei pentru Biserica Sfintii Mihail si Gavril.

Hotararea nr. 88 / 26.07.2013-Se aproba organigrama si statul de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Hotararea nr. 89 /26.07.2013-Se aproba modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr.6761/20.02.1998;

Hotararea nr. 90/26.07.2013- Se aproba raportul de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in semestrul I/2013;

Hotararea nr. 91 / 26.07.2013- Se aproba organigrama si statul de functii pentru serviciul asistenta sociala;

Hotararea nr. 92 / 26.07.2013- Se aproba infiintarea activitatilor finantate din venituri extrabugetare.

 Hotararea nr. 93/ 14.08.2013 - Se aproba executia bugetului comunei Tintareni pe trimestrul II/2013

 Hotararea nr. 94 / 14.08.2013 - Se aproba impozitele si taxele locale valabile in anul 2014 la nivelul UAT Tintareni;

 Hotararea nr. 95 / 30.08.2013 - Se aproba procesele – verbale anterioare;

 Hotararea nr. 96 / 30.08.2013 - Se aproba modificarea si completarea Programului anual de achizitii aprobat prin HCL nr.32/29.03.2013;

 Hotararea nr. 97 / 30.08.2013 - Se aproba imputernicirea primarului pentru a semna actele necesare implementarii Legii 165/2013;

 Hotararea nr. 98 /30.08.2013 -  Se aproba contractul de comodat comunicat de catre DPBDEP;

 Hotararea nr. 99 /30.09.2013 - Se aproba procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 30.08.2013;

 Hotararea nr. 100 /30.09.2013 - Se aproba alegerea presedintelui de sedinta pe trei luni;

 Hotararea nr. 101 /30.09.2013 - Se aproba graficul de sedinte al consiliului local pentru trim.IV/2013;

 Hotararea nr. 102 /30.09.2013 - Se aproba Nomenclatorul stradal din comuna Tintareni;

 Hotararea nr. 103 /30.09.2013 - Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Tintareni pentru anul 2013;

 Hotararea nr. 104 /30.09.2013 - Se aproba Regulamentul pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor Comerciale;

 Hotararea nr. 105 /30.09.2013 - Se aproba actualizarea Planului de actiune privind protejarea zonelor vulnerabile;

 Hotararea nr. 106 /30.09.2013 - Se aproba incadrarea ca asistent personal a domnului Tran Dumitru pentru Tran Mihai;

 Hotararea nr. 107 /30.09.2013 - Se aproba activitatea in vederea realizarii unei strategii de dezvoltare a comunei Tintareni;

 Hotararea nr. 108 /30.09.2013 - Se aproba Regulamentul referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata;

 Hotararea nr. 109 / 29.10.2013 - Se aproba pe anul 2014 Planul de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate;

 Hotararea nr. 110 / 29.10.2013 - Se aproba Planul strategic pe perioada 2013-2016 al Cantinei de Ajutor Social;

 Hotararea nr. 111 / 29.10.2013 - Se aproba Regulamentul de administrare a Site-ului comunei Tintareni;

 Hotararea nr. 112 / 29.10.2013 - Se aproba acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Tintareni;

 Hotararea nr. 113 / 29.10.2013 -  Se aproba procesul-verbal al sedintei Consiliului Local;

 Hotararea nr. 114 / 29.10.2013 - Se aproba manifestarile culturale care se vor desfasura in comuna Tintareni;

 Hotararea nr. 115 / 29.10.2013 - Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013;

 Hotararea nr. 116 / 29.10.2013 - Se aproba Programul de masuri pentru desfasurarea actiunilor de prevenire si combatere;

 Hotararea nr. 117 / 29.10.2013 - Se aproba Proiectul ,,Centrul Comunitar Interetnic Tintareni”

 Hotararea nr. 118 / 29.10.2013 - Se aproba proiectul ,,Scoala dupa scoala si noi putem”;

 Hotararea nr. 119 / 20.11.2013 - Se aproba hotararea privind acordarea dreptului de superficie SC RC SOUTH REGION SRL”;

 Hotararea nr. 120 / 25.11.2013 - Se aproba rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2013;

 Hotararea nr. 121 / 29.11.2013 - Se aproba executia  bugetului comunei Tintareni pe trimestrul III 2013;

 Hotararea nr. 122 / 29.11.2013 - Se aproba procesul-verbal al sedintelor Consiliului Local al comunei Tintareni;

 Hotararea nr. 123 / 29.11.2013 -Se aproba completarea HCL nr. 114/29.10.2013 privind aprobarea manifestarilor culturale care se vor desfasura;

 Hotararea nr. 124 / 29.11.2013 - Se aproba organizarea sarbatorilor de iarna 2013,in comuna Tintareni;

 Hotararea nr. 125 / 29.11.2013 - Se aproba ca bransamentul pana la contor incluzand caminul si contorul retelei publice;

 Hotararea nr. 126 / 29.11.2013 - Se aproba acordarea unui ajutor de inmormantare doamnei Gusita Maria;

 Hotararea nr. 127 / 29.11.2013 - Se aproba incadrarea ca asistent personal doamnei Cojocaru Maria pentru Cojocaru Petre;

 Hotararea nr. 128 / 29.11.2013 - Se aproba acordarea unor ajutoare de urgenta constand in materiale de constructie;

  Hotararea nr. 129. / 29.11.2013 - Se aproba alegerea noului viceprimar al comunei Tintareni;

 Hotararea nr. 130 / 06.12.2013 - Se aproba Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli conform anexei 1/2013;

 Hotararea nr. 131 / 06.12.2013 - Se aproba Reteaua scolara pentru invatamantul preuniversitar comuna Tintareni anul 2014-2015;

 Hotararea nr. 132 / 06.12.2013 - Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Tintareni pentru anul 2013

 Hotararea nr. 133 / 20.12.2013 - Se aproba procesele berbale anterioare;

 Hotararea nr. 134 / 20.12.2013 - Se aproba alegerea presedintelui de sedinta pe trei luni;

 Hotararea nr. 135 / 20.12.2013 - Se aproba graficul de sedinta al consiliului local pentru trimestrul I 2014;

 Hotararea nr. 136 / 20.12.2013 - Se aproba rezilierea contractului nr. 322/17.01.2011;

 Hotararea nr. 137 / 20.12.2013 - Se aproba rezilierea contractului nr. 340/17.01.2011;

 Hotararea nr. 138 / 20.12.2013 - Se aproba rezilierea contractului nr. 350/17.01.2011;

 Hotararea nr. 139 / 20.12.2013 - Se aproba indicatorii de zonare fiscala;

 Hotararea nr. 140 / 20.12.2013 - Se aproba zonarea fiscala a teritoriului comunei Tintareni.

 Hotararea nr. 141 / 20.12.2013 - Se aproba Planul teritorial comunal de Actiune;

 

HOTARARI  ALE  CONSILIULUI LOCAL

 AL COMUNEI TINTARENI  2012

 

 HOTARARE  nr 1.  privind aprobarea  acoperirii definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare;

HOTARARE nr 2.  privind  aprobarea  bugetului local al comunei pentru  anul 2012 si bugetul institutiilor publice;

HOTARARE  nr. 3 . privind  aprobarea  utilizarii excedentului bugetar al anilor precedenti pentru  finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului comunei ;

HOTARARE nr 4 . privind  aprobarea  modificarii  H.C.L. nr. 68/ 30.06.2011 de aprobare a impozitelor si taxelor locale valabila in anul 2012 ;

HOTARARE nr.5.privind  aprobarea  executiei bugetului local pe trimestru IV /2011;

HOTARARE  nr. 6. privind  aprobarea  scoaterii din  evidenta fiscala a unor amenzi  contraventionale apartinand unor persoane care au executat munca in folosul comunitatii;

HOTARARE  nr. 7. privind   aprobarea   incheierii   unui contract de prestari servicii;

HOTARARE  nr. 8. privind  aprobarea  Programului privind obiectivele  si lucrarile  comunitare, care vor fi realizate in anul 2012;

HOTARARE nr. 9.  privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatie;

HOTARARE  nr. 10. privind  aprobarea  criteriilor  proprii de acordare  a ajutorului social si a alocatiei de sustinere;

HOTARARE  nr. 11.privind  aprobarea  raportului de  activitate al asistentilor personali ai   persoanelor cu handicap- grav pentru  peioada ianuarie- iunie

HOTARARE nr. 12. privind aprobarea Raportului privind activitatea Centrului  de  consiliere  si sprijin  pentru parinti si copii „ Orice copil conteaza”

HOTARARE nr. 13. privind aprobarea PUZ-ului a terenului in suprafata de 55706 mp;

HOTARARE nr. 14. privind aprobarea PUZ-ului a terenului in suprafata de 144.295 mp;

HOTARARE  nr. 15. privind aprobarea programului de activitati publice pe anul 2012 al comunei Tintareni;

HOTARARE nr. 16.privind aprobarea validarii unui mandat de consilier local;

HOTARARE  nr. 17.privind  aprobarea  actualizarii Planului  de Analiza si Acoperire  a Riscurilor in comuna Tintareni;

HOTARARE nr. 18. privind  aprobarea  modificarii si completarii HCL. Nr. 3/ 22.06.2008  privind constituirea Consiliului Local Tintareni;

HOTARARE  nr. 19. privind  aprobarea  modificarii si completarii HCL. Nr. 6/22.06.2008;

HOTARARE  nr. 20. privind  aprobarea  modificarii si  completarii HCL. Nr. 128/29.12.2011 privind  insusirea  variantei finale a proiectului de stema;

HOTARARE nr. 21.  privind aprobarea achizitionarii unui motoscuter pentru  dotarea serviciului public „Politia Locala” din cadrul aparatului

HOTARARE  nr. 22. privind  aprobarea   organizarii in data de 24 februarie 2012 a proiectului  „BALUL DRAGOBETELUI- IUBIREA LA ROMANI”;

HOTARARE nr. 23.privind aprobarea  platii cotizatiei  pe  anul 2010, 2011, 2012, catre Asociatia de Dezvoltare  Intercomunitara Sud- Vest Oltenia;

HOTARARE  nr. 24. privind  aprobarea  organizarii  si desfasurarii Festivitatii „ Nunta de Aur 2012”.

 

 Hotararile  Consiliului Local Tintareni adoptate in sedinta din data  de 29.02.2012

 

HOTARARE NR. 25. privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu locuiesc in Tintareni;

HOTARARE NR. 26 .Privind aprobarea achizitiilor directe pentru anul 2012;

HOTARARE NR. 27  Privind aprobarea organizarii si desfasurarii adunarilor publice in comuna Tintareni;

HOTARARE NR. 27  Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Tintareni pe 2012 si bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii;

HOTARARE NR. 28  Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tintareni;

HOTARARE NR. 29  Privind aprobarea organigramei,Statului de functii si Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Asistenta Sociala;

HOTARARE NR. 30  Privind aprobarea Regulamentului de ordine publica privind protectia mediului  si a proprietatii publice si private;

HOTARARE NR. 31. Privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Tintareni –teren 10.000mp;

HOTARARE NR. 32. Privind aprobarea Organigramei , statul de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

HOTARARE NR. 33. Privind aprobarea modificarii HCL 10/31.01.2012 privind aprobarea criteriilor proprii de acordare a ajutorului social si alocatia de sustinere;

HOTARARE NR. 34. Privind aprobarea actualizarii tarifelor prevazute la art. 19 lit.a,b,c, si d,din contractul nr. 20109/08.09.2010de concesionare a act. De salubrizare;

HOTARARE NR. 35.  Privind aprobarea infiintarii ,,Universitatii Populare ,,Mihai Eminescu”si Regulamentul de organizare si functionare ;

HOTARARE NR. 36.  Privind aprobarea P.U.Z. Tintareni in suprafata de 92208 mp pentru proiect Construire Parc Panouri Fotovoltaice;

HOTARARE NR. 37. Privind aprobarea PUZ Tintareni in suprafata de 137194 mp pentru proiect Construire Parc Panouri Fotovoltaice;

HOTARARE NR. 38.Privind aprobarea PUZ Tintareni in suprafata de 150598  mp pentru proiect Construire Parc Panouri Fotovoltaice

HOTARARE NR. 39. Privind aprobarea raportului de reevaluare privind sistemul de alimentare cu apa sat-Tintareni ;

HOTARARE NR. 40. Privind  aprobarea raportului de evaluare a bunurilor mobile-materiale  recuperate la lucrarile Scolii Generale Floresti;

HOTARARE NR. 41. Privind  aprobarea raportului de evaluare a bunurilor mobile-material recuperat (tigla  solzi)-cladiri care apartin comunei Tintareni ;

HOTARARE NR. 42. Privind aprobarea propunerii acordarii calificativului de evaluare a performantelor profesionale pentru secretarul comunei;

HOTARARE NR. 43. Privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de secretarul comunei ;

HOTARARE NR. 44. Privind aprobarea organizarii si desfasurarii manifestarilor dedicate zilei de 8 Martie;

HOTARARE NR. 45. Privind aprobarea raportului primarului comunei Tintareni asupra gestionarii bunurilor din domeniul public si privat 2012;

HOTARARE NR. 46. Privind aprobarea desemnarii domnului Talau Victor pentru a depune cererea unica de plata pe suprafata de 186.50ha izlaz-2012;

HOTARARE NR. 47.Privind aprobarea ca bransamentul pana la contor , inclusiv caminul de bransament si contorul sa apartina retelei publice de distributie, indiferent de modul de finantare;

 

Hotararile  Consiliului Local Tintareni adoptate in sedinta din data  de 30.03.2012 si 27.04.2012

 

HOTARARE NR. 48. privind    aprobarea     proceselor   verbale     ale    sedintelor Consiliului  Local al comunei  Tintareni;

HOTARARE   NR. 49. privind     aprobarea       alegerii presedintelui de sedinta;

HOTARARE  NR. 50. privind  aprobarea   Programului  de  activitate si Graficul de sedinta al Consiliului  Local, Tintareni pe trimestrul  al II-lea 2012;

HOTARARE  NR. 51. privind   aprobarea  modificarii   HCL  nr.  27/29.02.2012       privind     organizarea    si desfasurarea     adunarilor     publice      in      comuna Tintareni;

HOTARARE  NR. 52.  privind    aprobarea    acordarii    unui ajutor de urgenta  familiei  Marica Mihai;

HOTARARE  NR. 53.privind aprobarea   sumei   de  500   lei pentru    organizarea   si    desfasurarea   Zilei    Internationale   a    Romilor 08.04.2012;

HOTARARE  NR. 54. privind  aprobarea  organizarii si  desfasurarii festivalului „ Traditii  si obiceiuri  de Paste”;

HOTARARE  NR. 55.  privind   aprobarea   programului  de   masuri  privind   buna gospodarire, intretinerea si infrumusetarea comunei Tintareni;

HOTARARE NR. 56. privind aprobarea   alocarii   sumei  de  3000  lei  din  Bugetul  local   pe   anul   2012  in   vederea   acordarii  unui   sprijin  material;

HOTARARE  NR. 57.  privind   aprobarea  insusirii  Deciziei   nr. 424/14.03.2012,  intocmita de comisia de conturi Gorj;

HOTARARE  NR. 58. privind  aprobarea  alocarii   sumei  de  200 lei    din   bugetul   local    Asociatiei Culturale   „Liviu Dafinescu”;

HOTARARE NR. 59.privind aprobarea    folosirii  drumurilor  de exploatare  si   satesti   aferente  proiectului  „   Construire Parc  Panouri fotovoltaice;

 HOTARARE  NR  60.  privind   aprobarea   proceselor  verbale  al sedintei ordinare  din data de  30.03.2012;

 HOTARARE  NR. 61.  privind aprobarea   organizarii Zilei  de  2 Mai  – Ziua  Internationala a Tineretului- in comuna Tintareni ;

HOTARARE  NR.62.   privind  aprobarea  extinderii retelei  de  iluminat  in comuna Tintareni, satele Tintareni, Floresti, Chiciora si Arpadia.;

HOTARARE   NR. 63. privind  aprobarea    decontariii   cheltuielilor   de   transport  pentru cadrele didactice carenudispun delocuinta.

 

 

Hotararile Consiliului Local Tintareni adoptate in

              sedintele din data de 25.05.2012 pana la data de 13.07 .2012

 

 HOTARARE   NR. 64. privind  aprobarea  alocarii sumei de 25.000 lei pentru organizarea  celei de-a IV-a editie a manifestarii „ Zilei Comunei Tintareni”;

 HOTARARE   NR. 65. privind  aprobarea  alocarii sumei de 1000 lei pentru organizarea Festivalului  Copilariei 2012 ;

 HOTARARE   NR. 66. privind  aprobarea  organizarii Zilei ,,Mihai Eminescu  si a Festivalului de romante “ Sara pe deal”- editia a IV-a’

 HOTARARE   NR. 67. privind  aprobarea  fisei de evaluare  individuala a secretarului comisiei Tintareni pe perioada 01.01.2012-01.06.2012;

 HOTARARE   NR. 68. privind  aprobarea  incadrarii ca asistent personal a d-nei Sprancu Mariana pentru copilul cu handicap grav Sprancu  Iuliana;

 HOTARARE   NR. 69. privind  aprobarea   decontarii cheltuielior de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe teritoriul comunei;

 HOTARARE   NR. 70. privind  aprobarea  rectificarii de buget pe anul 2012;

 HOTARARE   NR. 71. privind  aprobarea   acordarii unor ajutoare financiare de urgenta constand in material de construit;

HOTARARE   NR. 72. privind  aprobarea   alocarii de catre Consiliul Local a unei sume de bani in vederea premierii unor personalitati sportive;

HOTARARE   NR. 73. privind  aprobarea conferirii titlului de “ Cetatean de Onoare”;

HOTARARE   NR. 74. privind  aprobarea  alegerii comisiei de validare a mandatelor de consilieri in Consiliul Local Tintareni ;

HOTARARE   NR. 75. privind  aprobarea  validarii mandatelor consilierilor locali alesi ;

HOTARARE   NR. 76. privind  aprobarea declararii  Consiliului Local al comunei Tintareni ca legal constituit ;

HOTARARE   NR. 77. privind  aprobarea  alegerii presedintelui de sedinta ;

HOTARARE   NR. 78. privind  aprobarea  alegerii viceprimarului Consiliului Local al comunei Tintareni ;

HOTARARE   NR. 79. privind  aprobarea organizarii comisiilor pe domeniu de specialitate ale Consiliului Local Tintareni ;

HOTARARE   NR. 80. privind  aprobarea  pretului tiglei in urma licitatiei de vanzare –cumparare de la 1,60 lei  la 1,20 lei;

HOTARARE   NR. 81. privind  aprobarea   rectificarii bugetului local al comunei  Tintareni pe anul 2012;

 

HOTARARE   NR. 82. privind  aprobarea  stabilirii indemnizatiei consilierilor locali pe anul 2012;

 

HOTARARE   NR. 83. privind  aprobarea  regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al comunei Tintareni;

HOTARARE   NR. 84. privind  aprobarea  stabilirii programului de audiente ce se vor acorda  utilitatilor  comunei Tintareni;

HOTARARE   NR. 85. privind  aprobarea  Programului de activitate si graficul de sedinte pentru  Consiliul Local Tintareni, pe trimestrul al III-lea;

HOTARARE   NR. 86. privind  aprobarea  repartizarii consiliului local pe sectoare de activitati;

HOTARARE   NR. 87. privind  aprobarea   preluarii cu titlu gratuit a unor bunuri proprietatea SC  OMV  PETROM  SA.

 


                                 Sedintele consiliului local din 31.08.2012

 

HOTARARE NR. 88.  privind aprobarea  procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 31.08.2012.

HOTARARE NR. 89.  privind aprobarea  acceptarii cesiunii lucrarii ,,Modernizare DC 51 km (20+700)-(21+750)

HOTARARE NR. 90.  privind aprobarea  desemnarii consilierilor locali participanti la adunarile satesti pentru alegerea delegatului satesc ;

HOTARARE NR. 91.  privind aprobarea   caietului  de sarcini al activitatii de dezinfectie,dezinsectie si deratizare;

HOTARARE NR. 92.  privind aprobarea  rectificarii  bugetului  local pe anul 2012;

HOTARARE NR. 93.  privind aprobarea  folosirii drumurilor de exploatare aferente terenului construire Parc 92208 mp.

HOTARARE NR. 94.  privind aprobarea  folosirii drumurilor de exploatare si satesti aferente terenului construire Parc 150598 mp.

HOTARARE NR. 95.  privind aprobarea   modificarii statului de functii si regulamentul de organizare si functionare.

HOTARARE NR. 96.  privind aprobarea  atribuirii unitatilor de invatamant incepand cu anul 2012-2013;

HOTARARE NR. 97.  privind aprobarea  acordarii unor ajutoare de urgenta pentru 6 familii;

HOTARARE NR. 98.  privind aprobarea  executiei bugetului comunei Tintareni pe trim. II 2012;

HOTARARE NR. 99.  privind aprobarea  desemnarii Primarului in calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al comunei;

HOTARARE NR. 100.privind darea in folosinta gratuita Administrarea Bazinelor de Apa Jiu a suprafetei de impozitare pe toata durata de functionare    

HOTARARE NR. 101. privind aprobarea   rectificarii bugetului local pe anul 2012.

 

 

Sedintele consiliului local din 28.09.2012

 

HOTARARE NR. 102.privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Tintareni;

 

HOTARARE NR. 103.privind arobarea graficului de sedinta al Consiliului Local entru trimestrul IV /2012;

 

HOTARARE NR. 104.privind aprobarea proceselor-verbale ale sedintelor Consiliului Local Tintareni;

 

HOTARARE NR. 105.privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul;

 

HOTARARE NR. 106.privind stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta;

 

HOTARARE NR. 107.privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tintareni la intalnirea Grupului de lucru Mixt pentru  romi;

 

HOTARARE NR. 107.privind alegerea presedintelui de sedinta;

 

HOTARARE NR. 108.privind constituirea grupului de lucru local pentru imbunatatirea situatiei romilor;

 

HOTARARE NR. 109.privind aprobarea politicii si planului de actiune al comunei Tintareni privind incluziunea sociala a cetatenilor;

 

HOTARARE NR. 110.privind alocarea sumei de 15.000 lei pentru sarbatorirea ,,Zilei internationale a varstnicilor”

 

HOTARARE NR. 111.privind aprobarea impozitelor si taxelor locale valabile in anul 2013;

 

HOTARARE NR. 112.privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor modici pentru gospodarirea comunei;

 

HOTARARE NR. 113.privind Regulamentul Serviciului de desfacere a casatoriei pe cale administrativa;

 

HOTARARE NR. 114.privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 30mp in sediul Scolii Generale Tintareni;

 

HOTARARE NR. 115.privind conectarea unui spatiu in suprafata de 14.25mp in sediul Caminului Cultural de catre SC GAZ VEST S.A.;

 

HOTARARE NR. 116.privind alocarea unei sume pentru buna desfasuraresi organizare a schimbului de experienta al ansamblului  ,,Flori de Joc”;

 

 

Sedintele consiliului local din 26.10.2012

 

HOTARARE NR. 117.privind aprobarea insusirea deciziei nr.1591/24.09.2012 continand masurile pe care ordonatorul de credite trebuie sa le ia pentru inlaturarea deficientelor(Curtea de Conturi);

 

HOTARARE NR. 118.privind ajustarea preturilor tarifare pentru serviciul public de alimentare cu apa;

 

HOTARARE NR. 119.privind numirea in calitate de reprezentant al C.L.Tintareni , in CA al unitatilor de invatamant;

 

HOTARARE NR. 120.privind aprobarea masurilor pentru punerea in aplicare a OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in  sezonul rece;

 

HOTARARE NR. 121.privind plata sumei de 9712 reprezentand despagubiri si cheltuieli de judecata Tudor Georgeta,Tudor Vuia –Ovidiu si Rogojan Anca –Mihaela;

 

HOTARARE NR. 122.privind revocarea hotararii CL nr. 17/31.08.2012 privind acceptarea cesiunii lucrarii,,Modernizare DC 51 km”

 

HOTARARE NR. 123.privind Planul Operativ de actiune pentru combaterea inzapezirii poleiului si a ghetii pentru iarna 2012-2013;

 

HOTARARE NR. 124.privind desemnarea reprezentantului CL Tintareni ca imputernicit in Adunarea Generala ADIS Gorj;

 

 

Sedintele consiliului local din 19.11.2012 si 29.11.2012

 

 

HOTARARE NR. 125.privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012;

 

HOTARARE NR. 126. privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012;

 

HOTARARE NR. 127.privind aprobarea executiei bugetului comunei Tintareni pe trim. III /2012;

 

HOTARARE NR. 128.privind organizarea serbarii Pomului de Craciun si alocarea sumelor necesare finantarii acestuia;

 

HOTARARE NR. 129.privind aprobarea procesului-verbal de sedinta ordinara din data de 26.10.2012 si sedinta extraordinara din19.11.2012;

 

HOTARARE NR. 130.privind intocmirea documentatiei tehnice pentru obiectivul ,,Sistem de canalizare si epurare ape uzate”

 

 

Sedintele consiliului local din 05.12.2012 si 17.12.2012

 

 

HOTARARE NR. 131.privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012;

 

HOTARARE NR. 132. privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012;

 

HOTARARE NR. 133.privind  modificarea statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, comuna Tintareni si modificarea statului asistenti personali;

 

 

Sedintele consiliului local din 28.12.2012

 

 

HOTARARE NR. 134.privind aprobarea proceselor-verbaleale sedintelor Consiliului Local  Tintareni ;

 

HOTARARE NR. 135.privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni;

 

HOTARARE NR. 136.privind graficul de sedinte al Consiliului Local pentru Trim .I /2013;

 

HOTARARE NR. 137. privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012;

 

HOTARARE NR. 138.privind ajustarea pretului pentru serviciul de alimentare cu apa;

 

HOTARARE NR. 139.privind aprobarea sumei de 150 lei /angajat pentru acordarea cadourilor cu ocazia sarbatorilor de iarna;

 

HOTARARE NR. 140.privind organizarea cursurilor care se vor desfasura in cadrul Universitatii Populare ,,Mihai Eminescu”

 

 

 

 

 

 

GALERIE

CINE ESTE ONLINE

Avem 157 vizitatori și niciun membru online

România 100

100

DPO

GDPR

CONTACT

Adresa: Sat Țînțăreni, Com. Țînțăreni, Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 123,  jud. Gorj, cod poștal 217535
Telefon: 0253-473109, 473108
Fax: 0253-473109
http://www.primariatantareni.ro

MultiTrans

Tradu

English French German Romanian

Localizare

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Biblionet

Muzeu